SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

  Chức năng và nhiệm vụ:

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm Y tế, Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch để thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm Y tế từ y tế dự phòng đến hoạt động điều trị;
 2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Trung tâm để báo cáo Giám đốc Trung tâm Y tế xem xét, chỉ đạo;
 3. Phối hợp cùng phòng Tổ chức – Hành chính, tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên;
 4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn từ dự phòng đến điều trị, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị;
 5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, Trạm Y tế trong đơn vị, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh của Trung tâm Y tế;
 6. Thực hiện chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới;
 7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước;
 8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định;
 9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc Trung tâm Y tế xét duyệt và báo cáo cấp trên;
 10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc Trung tâm Y tế và cơ quan cấp trên;
 11. Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị phối hợp cùng khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc Trung tâm Y tế duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
 12. Phối hợp các khoa phòng tổ chức truyền thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn huyện, phối hợp khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, nâng chất tiêu chí sức khỏe trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thôn văn hóa; Triển khai TTGDSK bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, tờ rơi,băng rôn, áp phích, xe,…;
 13. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn huyện;
 14. Báo cáo hoạt động công tác truyền thông giáo dục sức khỏe;
 15. Kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác truyền thông;
 16. Tham mưu cho hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự: thành lập đoàn khám và tổ chức khám;
 17. Thực hiện báo cáo đúng quy định;
 18. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;
 19. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

    * Các bộ phận thuộc phòng KHNV:

    a. Khám bệnh, chữa bệnh.

    b. Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.

    c. Chỉ đạo tuyến.

    d. Hợp tác quốc tế.

    e. Báo cáo, thống kê, lưu trữ thư viện.