SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

            Đ/C. lê thị thủy                          PHÓ BÍ THƯ 

        đ/C. Y SAN DRA BYĂ                              ỦY VIÊN BTV  
 

       Đ/C. võ trọng phúc            ỦY VIÊN bch 

Đ/C. Trần quang khánh                  ỦY VIÊN BCH

    Đ/C.  phạm xuân thuỷ                   ỦY VIÊN BCH   

     Đ/C.  ngô quang vinh                      ỦY VIÊN BCH  

    Đ/C.  phan đức thuận                      ỦY VIÊN BCH   
        Đ/C. phạm văn phú                      ỦY VIÊN BCH   
          Đ/C. y noen niê             ỦY VIÊN BCH  
    Đ/C. NGUYỄN VĂN NGỌC           ỦY VIÊN BCH