SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

nguyễn thị tâm

TRƯỞNG PHÒNG – kế toán trưởng

TRÌNH ĐỘ: CỬ NHÂN KẾ TOÁN

ĐT: 0977997098

phAN hoàng việt

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TRÌNH ĐỘ: CỬ NHÂN KẾ TOÁN

ĐT: 0934771145 – 0978766943

trần ngọc bình

kế toán thanh toán

TRÌNH ĐỘ: ĐH TC- NH

ĐT: 0973089107

phạm thị như thúy

thủ quỹ

TRÌNH ĐỘ: T.CẤP KẾ TOÁN

ĐT: 0977676589

trần thị tình

KẾ TOÁN TQT BHYT

TRÌNH ĐỘ: CỬ NHÂN KẾ TOÁN

ĐT: 0982780775

nguyễn văn lâm

KẾ TOÁN TQT BHYT

TRÌNH ĐỘ: DIỀU DƯỠNG T.C

ĐT: 0976546139