SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  Chức năng

  • Là phòng chức năng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của toàn Trung Tâm Y Tế huyện.

  nhiệm vụ:

  1.  Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của đơn vị , hàng năm xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách .Tham mưu Giám đốc trình Sở phê duyệt cho năm tới , căn cứ vào quyết định phê duyệt dự toán của Sở giao, phòng tài chính kế toán phải lập kế hoạch thu, chi ngân sách của đơn vị để tham mưu cho ban Giám đốc Trung Tâm tổ chức thực hiện.

  2.  Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, thuốc, vật tư tài sản, công cụ, dụng cụ và các chương trình mục tiêu, hành chính sự nghiệp , chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra giám sát công tác kế toán chế độ thu chi của đơn vị.

  3.   Kiểm tra và ký các chứng từ kế toán . kiểm soát công tác thu – chi hàng ngày, đối chiếu với các nguồn kinh phí, tiền gửi tại kho bạc nhà  nước hàng tháng, quý, năm. Kiểm soát các hợp đồng liên quan đến chi phí như: quyết toán các hợp đồng thuốc, xây dựng, mua sắm và kiểm soát các quy trình liên quan đến vấn đề tài chính kế toán. kiểm soát các nguồn thu của đơn vị: nguồn tự chủ, nguồn không tự chủ, nguồn thu từ BHYT, viện phí, nguồn thu từ hoạt động khác của đơn vị.

  4.  Theo định hướng hoạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. Bám sát quyết định giao dự toán ngân sách và các nguồn thu khác do sở y tế giao, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.

  5.  Định kỳ thực hiện  báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm, tiến hành kiểm kê thuốc vật tư, tài sản, công cụ, dụng cụ theo quy định.

  6.  Tổng hợp tình hình thu chi của đơn vị, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

  7.  Tổ chức bảo quản lưu giữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

  8.  Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

  9.  Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc giao.