SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

      Phòng Tổ chức Hành chính được tách từ Phòng Tổ chức Hành chính – Kế hoạch tổng hợp. Qua thời gian triển khai hoạt động, phòng ngày càng phát triển lớn mạnh cả về nhân sự, kỹ năng nhiệp vụ đáp ứng yêu cầu của Trung tâm trong đoạn hiện nay.

     Định hướng phát triển

  • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự.
  • Xây dựng, hoàn chỉnh bộ quy trình thực hiện các công việc theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng (ISO).