SÁNG NGỜI Y ĐỨC - BỀN VỮNG TƯƠNG LAI

7h00-17h00
(Tất cả trừ các ngày lễ, T7 và CN)

Tổng đài hỗ trợ 02623 730713

Đường dây nóng Covid-19 0985 682 853

Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Thực hiện Công văn số 7337/UBND-TH, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh;
Công văn số 3136/SYT-TCCB, ngày 13/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk V v khen
thưởng xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVI -19.
Để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác phòng, chống dịch COVI -19, qua đó cổ vũ, tuyên truyền, nhân
rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết,
chung tay phòng, chống dịch COVI -19. Căn cứ kết quả triển khai thực hiện nhiệm
vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị trong thời gian qua và đề xuất của các
khoa, phòng, TYT xã.

     Sáng ngày 30/8/2021 Trung tâm Y tế huyện M’Drắk khen thưởng đột
xuất cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19

Viết một bình luận